Vita 34 – najväčšia a najskúsenejšia banka kmeňových buniek v nemecky hovoriacich krajinách

  • Jednotka u nových zákazníkov v Európe
  • Približne 215.000 úschovní kmeňových buniek
  • Doteraz už 37 prípadov použitia
  • Vlastné oddelenie výskumu a vývoja
  • Jediný nemecký poskytovateľ uloženia tkaniva pupočníka

VOP

Všeobecné obchodné podmienky (SK-07/2016)

Preambula

(1) Spoločnosť VITA 34 Slovakia, s.r.o., so sídlom Čajakova 43, 831 01 Bratislava 3, IČO: 46 229 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 73951/B, (ďalej len „VITA 34 Slovakia“) sa zaoberá odberom, testovaním, spracovaním, konzerváciou, skladovaním a distribúciou pupočníkovej krvi obsahujúcej kmeňové krvotvorné bunky a pupočníkového tkaniva obsahujúceho mezenchymálne bunky (ďalej len „pupočníková krv“ a „pupočníkové tkanivo“).

(2) Oprávnenie nakladať s pupočníkovou krvou a pupočníkovým tkanivom náleží výlučne dieťaťu ako vlastníkovi pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva, použitie VITA 34 Slovakia alebo treťou osobou je vylúčené. Až do plnoletosti je dieťa zastúpené svojimi zákonnými zástupcami.

(3) Pupočníková krv je detská krv, ktorá je bezprostredne po oddelení pupočníka získaná z placenty a zo zvyškov pupočníka. Pupočníkové tkanivo sa získava po prestrihnutí pupočníka dieťaťa a po odbere pupočníkovej krvi na základe druhého oddelenia pupoční- ka v blízkosti placenty. Budúce možné použitia pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva sa v súčasnosti ešte nedajú v plnom rozsahu predvídať.

(4) Spoločnosť VITA 34 Slovakia je na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – zariadením spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – tkanivovým zariadením, a to v rozsahu činností odber autológnych kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi a mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva, distribúcia autológnych kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi a mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva a vývoz autológnych kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi a mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva. Miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia je Čajakova 43, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.

(5) Spoločnosť VITA 34 Slovakia zabezpečuje testovanie, spracovanie, konzerváciu a skladovanie odobratej pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva prostredníctvom materskej spoločnosti VITA 34 AG registrovanej a sídliacej v Spolkovej republike Nemecko v Lipsku (Lepizig), ktorá disponuje platnými povoleniami a oprávneniami na testovanie, spracovanie, konzerváciu a skladovanie pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva v zmysle platnej legislatívy Spolkovej republiky Nemecko a v súlade s platnými právnymi normami EÚ v tejto oblasti. Testovanie, spracovanie, konzervácia a skladovanie odobratej pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva sú vykonávané spoločnosťou VITA 34 AG vo vlastnom laboratóriu tejto spoločnosti v Lipsku, s čím matka/rodičia dieťaťa/detí výslovne súhlasia. Viac informácií nájdete na našich webových stránkach http://www.vita34.de.

(6) Odber pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva je vykonávaný na základe vlastných štandardných operačných postupov a v súlade so správnou výrobnou praxou (GMP – angl. „Good Manufacturing Practise“) a najnovšími poznatkami lekárskej vedy. Testovanie, spracovanie, konzervácia a skladovanie pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva sú vykonávané vo vlastnom laboratóriu spoločnosti VITA 34 AG v Lipsku (Leipzig) v súlade so správnou výrobnou praxou (GMP) podľa príručky Európskej únie pre správnu výrobnú prax pre humánne a veterinárne lieky a v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy.

(7) Odber pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva podľa uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a týchto Všeobecných obchodných podmienok predpokladá, že pôrod bude vykonaný v zdravotníckom zariadení, ktoré má príslušné povolenia a s ktorým má VITA 34 Slovakia uzatvorenú zmluvu o spolupráci. V prípade, ak sa bude pôrod konať mimo takéhoto zdravotníckeho zariadenia, je VITA 34 Slovakia zbavená všetkých svojich zmluvných povinností, pretože ich plnenie sa zo zákonných dôvodov stalo nemožným.

 

§ 1 Predmet Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1) Predmetom Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „Dohoda“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, je odber, testovanie a spracovanie pupočníkovej krvi a príp. pupočníkového tkaniva, konzervácia a skladovanie preparátu z pupočníkovej krvi a príp. preparátu z pupočníkového tkaniva, ako aj poskytnutie služieb obsiahnutých vo vybranom zmluvnom variante (stav k 01.07.2016). Predmetom Dohody v prípade pupočníkovej krvi je tiež odborné spracovanie a príprava na transport za účelom odovzdania pupočníkovej krvi ošetrujúcemu lekárovi/inému užívateľovi. Terapeutické použitie preparátu z pupočníkovej krvi a/alebo preparátu z pupočníkového tkaniva nie je predmetom Dohody.

(2) Dohoda vzniká zaslaním a doručením riadne vyplnenej Objednávky uskladnenia kmeňových buniek budúcou matkou, resp. rodičmi na adresu spoločnosti VITA 34 Slovakia a zaslaním a doručením Potvrdenia objednávky VITA 34 Slovakia budúcej matke, resp. rodičom. Dohoda môže vzniknúť taktiež prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predovšetkým na základe telefonickej alebo internetovej objednávky budúcej matky, resp. rodičov a následného zaslania a doručenia Potvrdenia objednávky VITA 34 Slovakia budúcej matke, resp. rodičom.

 

§ 2 Povinnosti VITA 34 Slovakia

(1) VITA 34 Slovakia preberá voči dieťaťu v súlade s povoleniami vydanými na základe platných právnych predpisov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nasledujúce povinnosti súvisiace s odberom, testovaním a spracovaním pupočníkovej krvi a konzerváciou a skladovaním preparátu z pupočníkovej krvi:
1. Celková zodpovednosť za odber pupočníkovej krvi.
2. Odovzdanie odbernej sady.
3. Poverenie vybraného s VITA 34 Slovakia spolupracujúceho pôrodníckeho zariadenia v Slovenskej republike (ďalej len „osoba vykonávajúca odber pupočníkovej krvi“) vykonaním odberu pupočníkovej krvi. Poverenie vykonaním odberu pupočníkovej krvi v sebe zahŕňa aj pokyn podľa vlastného uváženia upustiť od vykonania odberu pupočníkovej krvi v prípade, ak je to z medicínskeho hľadiska potrebné na ochranu zdravia matky alebo dieťaťa.
4. Transport pupočníkovej krvi z pôrodníckeho zariadenia do prevádzky VITA 34 AG.
5. Vstupný test pupočníkovej krvi za účelom zistenia možnosti spracovania pupočníkovej krvi na preparát.
6. a) Preparácia, kryokonzervácia a skladovanie preparátu z pupočníkovej krvi.
    b) Vystavenie certifikátu o uskladnení.
    c) Kontrola kvality preparátu z pupočníkovej krvi podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov platných v Spolkovej republike Nemecko.
7. Odborné spracovanie a príprava na transport za účelom odovzdania preparátu z pupočníkovej krvi (po opätovnom vykonaní kontroly kvality) ošetrujúcemu lekárovi/ inému užívateľovi.
8. Poskytnutie služieb obsiahnutých vo vybranom zmluvnom variante (stav k 01.07.2016). Pri odbere, testovaní a spracovaní pupočníkového tkaniva a pri konzervácii a skladovaní preparátu z pupočníkového tkaniva platia predchádzajúce body 1. až 6. a bod 8. primerane.

(2) Pokiaľ vstupný test podľa § 2 ods. 1 bodu 5. preukáže, že spracovanie pupočníkovej krvi na preparát nie je možné alebo prijateľné, VITA 34 Slovakia o tom informuje zákonného zástupcu a pupočníkovú krv zničí. V prípade doplnkového uskladnenia pupočníkového tkaniva bude spracovanie pupočníkového tkaniva na preparát a uskladnenie tohto preparátu vykonané aj vtedy, ak bude musieť byť pupočníková krv z dôvodov uvedených v prvej vete zničená, pokiaľ tomu nič nebráni, teda predovšetkým pokiaľ bude pupoční- kové tkanivo odobraté v dostatočnom množstve a kvalite.

(3) VITA 34 Slovakia môže plnením povinností podľa Dohody, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, poveriť spoľahlivé a odborne spôsobilé tretie osoby (VITA 34 AG, prepravné spoločnosti), pričom VITA 34 Slovakia zodpovedá za výsledok ich činnosti, ako keby plnila sama.

(4) Pre prípad platobnej neschopnosti VITA 34 Slovakia, resp. VITA 34 AG existuje špeciálne poistenie na zabezpečenie ďalšieho skladovania pupočníkovej krvi a/alebo pupočníkového tkaniva po dobu 50 rokov od uskladnenia.

(5) VITA 34 Slovakia, resp. VITA 34 AG má taktiež v súlade so zákonom uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

§ 3 Povinnosti matky, zákonných zástupcov dieťaťa/súhlas

(1) Matka, resp. zákonní zástupcovia dieťaťa:
1. úplne a pravdivo vyplní/vyplnia a podpísané pošle/pošlú VITA 34 Slovakia nasledovné formuláre poskytnuté VITA 34:
   1) anamnestický dotazník až po pôrod,
   2) kópiu tehotenského preukazu matky až po pôrod,
   3) popôrodný anamnestický dotazník najneskôr 14 dní po pôrode,
   4) vyhlásenie a informovaný súhlas s odberom pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva podľa zvoleného zmluvného variantu.
2. si zvolí/zvolia len pôrodnícke zariadenie spolupracujúce s VITA 34 Slovakia,
3. opätovne upozorní/upozornia osobu vykonávajúcu odber pupočníkovej krvi na úmysel vykonať odber pupočníkovej krvi, príp. pupočníkového tkaniva,
4. odovzdá/odovzdajú bezprostredne pred pôrodom osobe vykonávajúcej odber pupoční- kovej krvi, príp. pupočníkového tkaniva odberný balíček, ktorý mu/im vopred poskytla VITA 34 Slovakia,
5. bezodkladne po pôrode písomne oznámi/oznámia VITA 34 Slovakia meno dieťaťa/ detí,
6. bezodkladne informuje/informujú VITA 34 Slovakia o infekčnej chorobe matky alebo dieťaťa prenášanej prostredníctvom krvi (napr. hepatitída typu B, hepatitída typu C, HIV), ktorá sa vyskytla v priebehu 12 mesiacov od pôrodu.

(2) Zákonní zástupcovia vyslovujú svoj súhlas s tým, že po prestrihnutí pupočníka dieťaťa/ detí bude odobratá pupočníková krv.

(3) Matka vyslovuje svoj súhlas s tým, že jej na účely nevyhnutných infekčno-sérologických vyšetrení bude v čase pôrodu (± 48 hod.) vykonaný odber krvi.

(4) Zákonní zástupcovia vyslovujú svoj súhlas s tým, že nálezy a informácie získané počas tehotenstva/pôrodu pôrodníckym zariadením, ošetrujúcim lekárom a pôrodným asistentom budú poskytnuté taktiež VITA 34 Slovakia. Tento súhlas sa vzťahuje taktiež na nálezy a informácie získané počas alebo po transplantácii pupočníkovej krvi, resp. buniek pupočníkového tkaniva. Zákonní zástupcovia v tomto rozsahu zbavujú príslušné zdravotnícke zariadenia a ich personál, lekárov a pôrodných asistentov ich povinnosti mlčanlivosti. Zákonní zástupcovia sú ďalej uzrozumení a vyslovujú svoj súhlas s tým, že nálezy a informácie získané VITA 34 Slovakia (s výnimkou výsledkov preventívneho skríningu), rovnako ako kópie zdravotnej dokumentácie získané VITA 34 Slovakia, budú poskytnuté ošetrujúcemu gynekológovi a/alebo lekárovi zdravotníckeho zariadenia, príp. pôrodnému asistentovi a že VITA 34 Slovakia si plní svoje zákonné ohlasovacie
povinnosti pre určité medicínske parametre.

(5) Pri zvolení zmluvnej možnosti preventívneho skríningu vyslovujú zákonní zástupcovia svoj súhlas s tým, že z pupočníkovej krvi dieťaťa bude vykonaná molekulárno-genetická diagnostika (preventívny skríning) s menovanými parametrami. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný s účinkami do budúcnosti. Zákonní zástupcovia majú právo výsledky vyšetrenia alebo jeho časti nevziať na vedomie, ale ich nechať zničiť. V prípade uschovania materiálov z vyšetrenia za účelom ich prekontrolovania vyslovujú rodičia svoj súhlas s tým, že po 10 rokoch bude táto vzorka zničená. Zákonní zástupcovia okrem toho vyslovujú svoj súhlas s tým, že výsledky vyšetrenia budú laboratóriom – za zachovania dôvernosti – odovzdané VITA 34 Slovakia, resp. VITA 34 AG.

 

§ 4 Odmena

(1) VITA 34 Slovakia prijme za testovanie, spracovanie, konzerváciu a skladovanie pupoční- kovej krvi a príp. pupočníkového tkaniva dieťaťa zmluvný poplatok a ročný poplatok podľa zvoleného zmluvného variantu a cenníka. Aktuálny cenník popisujúci jednotlivé zmluvné varianty tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných zmluvných podmienok. Odber pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva je vykonaný bezodplatne. VITA 34 Slovakia garantuje výšku ročného poplatku pre prvých 20 rokov od uskladnenia pupoční- kovej krvi, resp. pupočníkového tkaniva. VITA 34 Slovakia si vyhradzuje právo zodpovedajúco upraviť od 21. roka od uskladnenia ročný poplatok o úradne stanovenú mieru inflácie, ktorá sa naakumulovala od okamihu uskladnenia, a o zmenenú výšku relevantných daní, a takúto úpravu opakovane vykonať po uplynutí každých ďalších 5 rokov. V prípade zaplatenia ročných poplatkov za prvých 25 rokov, resp. za prvých 50 rokov vopred si VITA 34 Slovakia vyhradzuje právo zodpovedajúco upraviť od 26. roka, resp. od 51. roka od uskladnenia ročný poplatok o úradne stanovenú mieru inflácie, ktorá sa naakumulovala od okamihu uskladnenia, a o zmenenú výšku relevantných daní a takúto úpravu opakovane vykonať po uplynutí každých ďalších 5 rokov.

(2) Pri uzatvorení zmluvy bude vystavená faktúra na sumu 195,- EUR vrátane DPH za každé dieťa ako prvá splátka zmluvného poplatku. Po uskladnení pupočníkovej krvi, príp. pupočníkového tkaniva bude vystavená faktúra na zostávajúcu sumu zo zmluvného poplatku. Faktúra za ročný poplatok bude VITA 34 Slovakia vystavovaná každoročne vopred. Ak bolo dohodnuté splácanie v splátkach, je celá zostávajúca suma splatná v okamihu, kedy nebudú včas zaplatené dve po sebe nasledujúce splátky.

(3) Pri väčšom počte narodených detí sa za prvé dieťa platí celý zmluvný poplatok podľa ods. 1, za druhé dieťa sa platí len 50 % zmluvného poplatku a za tretie a ďalšie dieťa sa zmluvný poplatok neplatí. Za prvé a druhé dieťa bude podľa ods. 2 vystavená faktúra na sumu 195,- EUR vrátane DPH za každé dieťa ako prvá splátka zmluvného poplatku. Ročný poplatok sa platí za každý skladovaný preparát. Ak bude môcť byť uskladnený len jeden preparát z pupočníkovej krvi, bude účtovaný zmluvný poplatok za prvé dieťa a ročný poplatok od uskladnenia pupočníkovej krvi, príp. od 25. narodenín (VitaPlus 25, resp. VitaPlus pupočník 25) alebo od 50. narodenín (VitaPlus 50, resp. VitaPlus pupočník 50) dieťaťa.

(4) V prípade, ak nebude zmluvný poplatok a príp. (podľa zvoleného zmluvného variantu) ročný poplatok napriek výzve zaplatený ani do troch mesiacov od splatnosti, je VITA 34 Slovakia oprávnená zmluvu vypovedať a preparát z pupočníkovej krvi, príp. z pupoční- kového tkaniva po predchádzajúcom oznámení zničiť v lehote ôsmich týždňov.

(5) Zľavy z ceny a iné zvýhodnenia (napr. osobitné podmienky pri väčšom počte narodených detí) poskytnuté VITA 34 Slovakia nie je možné navzájom kombinovať, neplatia pre prvú splátku zmluvného poplatku podľa ods. 2, nemôžu byť poskytnuté spätne a nevzťahuje sa na ne cenová garancia.

 

§ 5 Zmluvná doba/výpoveď zo zmluvy/ukončenie zmluvy

(1) Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a predovšetkým nie je obmedzená na doby skladovania, za ktoré boli zodpovedajúcim spôsobom uhradené platby vopred (VitaPlus 25, resp. VitaPlus pupočník 25 alebo VitaPlus 50, resp. VitaPlus pupočník 50).

(2) Dohoda môže byť zákonnými zástupcami kedykoľvek bez uvedenia dôvodov písomne vypovedaná s účinnosťou ku dňu nasledujúcich narodenín dieťaťa.

(3) Riadna výpoveď (teda výpoveď bez porušenia povinností druhou stranou) zo strany VITA 34 Slovakia je vylúčená. Právo VITA 34 Slovakia na mimoriadnu výpoveď z dôležitého dôvodu tým nie je dotknutá. Za dôležitý dôvod sa považuje predovšetkým podstatné porušenie povinností zo strany rodiča/rodičov (napr. neplatenie zmluvnej odmeny podľa § 4) a vznik objektívnej udalosti, ktorá bráni VITA 34 Slovakia v plnení jej zmluvných povinností (napr. zmena právnych predpisov).

(4) V prípade výpovede Dohody zákonnými zástupcami nárok VITA 34 Slovakia na zaplatenie zmluvného poplatku a ku dňu zániku Dohody už splatných ročných poplatkov nezaniká; nárok na vrátenie alebo náhradu už zaplatených platieb nevzniká.

(5) Dohoda automaticky zaniká bez toho, aby bolo potrebné dávať výpoveď, ak: 1. pred odberom pupočníkovej krvi, resp. pupočníkového tkaniva existujú závažné medicínske dôvody svedčiace v zmysle platných právnych predpisov a medicínskych postupov proti uskladneniu. VITA 34 Slovakia o tomto písomne informuje rodiča/rodičov. 2. osoba vykonávajúca odber pupočníkovej krvi, resp. pupočníkového tkaniva odmietne vykonať odber alebo podľa svojho vlastného uváženia upustí od odberu (§ 2 ods. 1 bod 3.) alebo odber nebude vykonaný z iných dôvodov. 3. vstupný test pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva podľa § 2 ods. 1 bod 5. preukáže, že spracovanie na preparát a uskladnenie nie je možné alebo prijateľné podľa § 2 ods. 2.

(6) Dôvody automatického zániku Dohody podľa ods. 5 bodov 1. až 3. neplatia v prípade varianty VitaPlus pupočník, ak je možné spracovanie aspoň jedného produktu (pupočníková krv alebo tkanivo pupočníka) na preparát a uskladnenie preparátu v súlade s príslušnými požiadavkami na kvalitu. Ak sa v takomto prípade vykoná iba uskladnenie preparátu z pupočníkovej krvi alebo z pupočníkového tkaniva, výška zmluvného poplatku za skladovanie preparátu sa riadi podľa zmluvného poplatku za skladovanie preparátu z pupočníkovej krvi, a to po odpočítaní už zaplatenej prvej splátky vo výške 195,- EUR a príp. po pripočítaní ročných poplatkov podľa zvoleného zmluvného variantu.

(7) V prípade automatického zániku Dohody podľa ods. 5 bodov 1. až 3. obdrží VITA 34 Slovakia len prvú splátku vo výške 195,- EUR. Toto neplatí pre prípad podľa predchá- dzajúceho ods. 6 (VitaPlus pupočník), pre tento prípad platí úprava obsiahnutá v tomto odseku.

(8) V prípade zmluvného variantu VitaPlus pupočník je možná osobitná výpoveď skladovania pupočníkovej krvi alebo osobitná výpoveď skladovania pupočníkového tkaniva. Výška ročného poplatku za skladovanie zostávajúceho preparátu zodpovedá ročnému poplatku za skladovanie preparátu z pupočníkovej krvi. Nárok na vrátenie zaplateného zmluvného poplatku nevzniká.

(9) V prípade ukončenia Dohody podľa ods. 5 bodu 3 s uplatnenou možnosťou preventívneho skríningu je nutné dodatočne zaplatiť VITA 34 Slovakia sumu vo výške 390,- EUR vrátane DPH na každé dieťa za odovzdané nálezy preventívneho skríningu. Toto platí aj v prípade väčšieho počtu narodených detí.

(10) V prípade, ak Dohoda zanikne podľa ods. 2, 3, 4, 5 a/alebo 8, vyslovujú zákonní zástupcovia svoj súhlas s tým, že VITA 34 Slovakia uskladnenú pupočníkovú krv alebo pupoční- kové tkanivo zničí, pokiaľ dieťa v priebehu nasledujúcich 8 týždňov po zániku Dohody neuplatní v zmysle platných právnych predpisov a medicínskych postupov svoje právo disponovať s pupočníkovou krvou alebo pupočníkovým tkanivom.

(11) Okrem vyššie uvedených dôvodov zaniká táto Dohoda, a tým aj povinnosť platiť ročné poplatky tiež vtedy, keď bude u VITA 34 Slovakia, resp. VITA 34 AG skladovaný preparát z pupočníkovej krvi na základe vyžiadania odovzdaný ošetrujúcemu lekárovi. U zmluvného variantu VitaPlus pupočník sa v prípade, že bude odovzdaný len preparát z pupočníkovej krvi, výška ročného poplatku za aj naďalej skladovaný preparát z pupočníkového tkaniva riadi podľa ods. 8.

(12) Skončenie Dohody odstúpením nie je možné.

 

§ 6 Postúpenie pohľadávky

Zákonní zástupcovia vyslovujú svoj súhlas s tým, že VITA 34 Slovakia môže všetky svoje peňažné pohľadávky proti nim postúpiť celkom alebo sčasti na tretie osoby a že za týmto účelom VITA 34 Slovakia poskytne týmto tretím osobám v nevyhnutnej miere potrebné informácie a odovzdá potrebné podklady. S týmito informáciami a podkladmi bude zaobchádzané prísne dôverne a tieto informácie a podklady nebudú žiadnym spôsobom zneužívané.

 

§ 7 Zodpovednosť VITA 34 Slovakia

(1) VITA 34 Slovakia zodpovedá za predmet Dohody vymedzený v § 1 prvej vete v zmysle platných právnych predpisov.

(2) Za aktuálne alebo v budúcnosti možné použitia pupočníkovej krvi, resp. pupočníkového tkaniva, ktoré podľa § 1 tretej vety nie sú predmetom Dohody, nepreberá VITA 34 Slovakia žiadnu zodpovednosť.

(3) Pri neúmyselnom zničení a/alebo pri zničení z dôvodu omylu alebo pri inom znemožnení upotrebenia pupočníkovej krvi, resp. pupočníkového tkaniva alebo preparátu kmeňových buniek z pupočníkovej krvi, resp. z pupočníkového tkaniva je zodpovednosť VITA 34 Slovakia obmedzená na náhradu zvýšených nákladov spojených s prípadným vlastným darcovstvom kmeňových buniek (napr. separácia buniek, kostná dreň) alebo s darcovstvom kmeňových buniek od tretej osoby (napr. separácia buniek, kostná dreň), najviac však do výšky peňažných plnení prijatých VITA 34 Slovakia od rodiča/rodičov. Ďalšie nároky vyplývajúce zo zodpovednosti nevznikajú, VITA 34 Slovakia predovšetkým nezodpovedá za prípadné nevyužité terapeutické možnosti. VITA 34 Slovakia taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú inak než porušením povinnosti zo strany VITA 34 Slovakia, predovšetkým v prípade škody spôsobenej tzv. vyššou mocou (napr. živelná pohroma).

 

§ 8 Ochrana osobných údajov

(1) VITA 34 Slovakia je oprávnená v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení uchovávať a spracovávať osobné údaje dieťaťa a jeho zákonných zástupcov (v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický a e-mailový kontakt, zdravotné údaje nevyhnutné na odber, transport, testovanie, spracovanie, konzerváciu a skladovanie pupočníkovej krvi a pupočníkového tkaniva, výsledky laboratórnych vyšetrení a informácie o zdravotnom stave, informácie o ošetrujúcich lekároch a zdravotníckych zariadeniach), ktoré sú potrebné na splnenie povinností podľa Dohody, a je oprávnená poskytnúť tieto osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu svojim zmluvným partnerom (VITA 34 AG, prepravné spoločnosti, spolupracujúce zdravotnícke zariadenia), pokiaľ je to potrebné na plnenie povinností podľa tejto Dohody. VITA 34 Slovakia zaobchádza s týmito osobnými údajmi dôverne a svojich zmluvných partnerov taktiež zaväzuje povinnosťou zachovávať dôvernosť o týchto osobných údajoch.

(2) VITA 34 Slovakia je ďalej oprávnená poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na použitie pupočníkovej krvi na terapeutické účely, na základe vyžiadania ošetrujúcemu lekárovi/inému užívateľovi.

(3) V súlade s § 15 a § 28 zákona o ochrane osobných údajov je VITA 34 Slovakia povinná poskytnúť dotknutým osobám poučenie o právach dotknutej osoby. Toto poučenie o právach dotknutej osoby tvorí neoddeliteľnú prílohu k týmto Všeobecným obchodným podmienkam.

 

§ 9 Záverečné ustanovenia

(1) Strany Dohody sa budú bez zbytočného odkladu písomne informovať o zmene adresy alebo mena. Zákonní zástupcovia budú okrem toho bez zbytočného odkladu informovať VITA 34 Slovakia o zmene v právach zastupovať dieťa. K tomu patrí taktiež povinnosť informovať VITA 34 Slovakia o nových kontaktných údajoch plnoletého dieťaťa.

(2) Budúci otec uzatvorením Dohody súhlasí s tým, aby všetky práva a povinnosti súvisiace s plnením Dohody vykonávala v mene nenarodeného dieťaťa a v mene budúceho otca budúca matka. Budúci otec zároveň súhlasí s tým, že všetky písomnosti na základe tejto dohody budú zasielané len budúcej matke, pričom budúca matka sa zaväzuje, že budúceho otca o ich doručení a o ich obsahu bude informovať.

(3) Postúpenie práv a povinností z tejto Dohody z VITA 34 Slovakia na tretiu osobu podlieha súhlasu zákonných zástupcov, ibaže by sa jednalo o podnik spriaznený s VITA 34 Slovakia v zmysle platných právnych predpisov.

(4) Ak by bolo niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatným alebo nevykonateľným, platia ostatné ustanovenia aj naďalej. Strany Dohody sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým ustanovením, ktoré by čo najviac zodpovedalo pôvodnému úmyslu strán. To isté platí v prípade zmluvnej medzery.

(5) Dohoda, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecného obchodné podmienky, podlieha právnemu poriadku Slovenskej republiky

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
PODĽA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VITA 34 Slovakia je na účely zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom. Rodičia, resp. ich deti sú na účely zákona o ochrane osobných údajov dotknutými osobami.

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo:

1) Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
   a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2) Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3) Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať proti
   a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo
   c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.

4) Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5) Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov, alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.