Vita 34 - die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum

  • Nummer 1 bei Neukunden in Europa
  • Rund 215.000 Stammzelldepots
  • Bis heute bereits 37 Anwendungen
  • Eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung
  • Einziger deutscher Anbieter für die Einlagerung von Nabelschnurgewebe

Poučenie o odvolaní

Poučenie o odvolaní

Právo na odvolanie

Vaše vyhlásenie v zmluve môžete do 14 dní odvolať v textovej forme (napr. listom, faxom, e-mailom) bez udania dôvodu. Lehota začína plynúť  po obdržaní tohto odvolania v textovej forme avšak nie pred uzatvorením zmluvy/obdržaním potvrdenia objednávky a tiež nie pred splnením naších informačných povinností podľa článku 246 § 2 v spojení s  § 1 ods. 1, 2 EGBGB (Úvodný zákon k Občianskemu zákonníku). Pre dodržanie lehoty na odvolanie postačuje včasné odoslanie odvolania. Odvolanie musí byť adresované: Vita 34 Slovakia, s.r.o., Čajakova 43, 831 01 Bratislava; Fax: +421 (02) 442 502 46 alebo E-mail: info@vita34.sk.

 

Dôsledky odvolania

V prípade účinného odvolania musia byť na oboch stranách prijaté plnenia vrátené. Ak nám nemôžete súpravu  na odber vrátiť alebo nám ju môžete vrátiť len otvorenú, dostane spoločnosť Vita 34 zálohu vo výške 195 eur. Súprava na odber sa zasiela späť na naše náklady a naše nebezpečenstvo.  Povinnosti úhrady platieb musia byť splnené do 30 dní. Lehota Vám začína plynúť odoslaním Vášho odvolania, nám začína plynúť jeho prijatím.

 

Osobitné upozornenia

Vaše právo na odvolanie predčasne zanikne, ak bude zmluva oboma stranami na ich výslovné želanie kompletne splnená skôr ako ste vykonali Vaše právo na odvolanie.

 

Koniec poučenia o odvolaní, stav k 01.10.2013